Общи условия

Аквапарк Несебър

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА ВАУЧЕРИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

Чл.1./1/ Настоящите Общи условия за покупка на ваучери по електронен път /наричани по-долу за краткост „Общите условия“/ се прилагат към всички договори за покупко-продажба на ваучери, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.aquaparadise-bg.com, която се оперира и поддържа от „Уан Уеб“ ООД. 

/2/ www.aquaparadise-bg.com, е виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, който е предназначен да предоставя актуална информация на своите потребители за дейността на атракционен комплекс с наименование „АКВА ПАРАДАЙЗ”.

/3/ Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.aquaparadise-bg.com не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.aquaparadise-bg.com .

 

I. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2./1/ Ваучерите се предлагат и продават чрез системата за продажби на „Актив-02“ ООД, (наричано по-нататък в Общите условия Собственик) което дружество е българско юридическо лице регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131012507.Юридическото лице е със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Рожен“ № 9. 

/2/Собственикът e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. 

/3/ При продажбата на ваучерите Собственикът действа само и единствено от свое име и за своя сметка. Собственикът не предлага и не продава ваучери, или каквито и да е други ценни книги от името на трето лице и/или за чужда сметка. 

/4/ Адресът, на който Собственикът осъществява стопанската си дейност, не съвпада с адреса на управление, посочен в чл.2, ал.1.Собственикът осъществява стопанската си дейност на следния адрес: област Бургас, община Несебър, град Несебър, атракционен комплекс „Аква Парадайз”.

/5/ Данните за контакт на Собственика са както следва: интернет страница www.aquaparadise-bg.com, адрес на електронна поща office@aquaparadise-bg.com, телефон за връзка + 359 88 680 8039

 

II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАУЧЕРИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.3./1/Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.aquaparadise-bg.com са ваучери, които дават право на техния държател да посети и ползва всички атракции, магазини, ресторанти, кафетерии и други търговски обекти, както и всички организирани мероприятия и/или събития с развлекателна цел /всички наричани по долу за краткост „атракции/те”/, които се намират и се провеждат в атракционен комплекс с наименование „АКВА ПАРАДАЙЗ”, находящ се  в град  Несебър, община Несебър, област Бургас.

/2/ На интернет страницата www.aquaparadise-bg.com се публикува и обявява основната информация за атракциите, които се провеждат в атракционен комплекс „АКВА ПАРАДАЙЗ”. Това са данни за работно време на същия, ползването на безплатен транспорт, правилата за достъп до атракционния комплекс, наименованието,  техническите данни и правилата за ползване на съответната атракция, както и всякаква друга полезна и необходима информация за потребителите в тази връзка.

/3/Продаваните ваучери по своята същност не представляват билети и/или ценни книги. 

 

III. ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЯТА

 

Чл.4./1/ Всички атракции за които се продават ваучери по електронен път чрез интернет страницата www.aquaparadise-bg.com, се организират от Собственика. Същият има задължението да осигури на държателите на ваучерите както достъп до атракционен комплекс „АКВА ПАРАДАЙЗ” така и ползването на всички атракции в него.

/2/ Собственика определя цената на ваучерите, както и всички други условия, при които държателя на ваучера има право да посети атракционен комплекс „АКВА ПАРАДАЙЗ” и да ползва неговите атракции. Собственика има право едностранно да прави промени в цената на ваучерите, както и на всички други условия свързани с достъпа и ползването на атракциите в атракционен комплекс „АКВА ПАРАДАЙЗ”. Собственикът следва да обявява всяка една предстояща промяна в съответния раздел на интернет страницата www.aquaparadise-bg.com в подходящ срок, гарантиращ узнаването и от заинтересованите лица.

/3 В случай че Собственикът не изпълни своите задължения във връзка с правата посочени в чл.3, ал.1, същият носи съответната отговорност пред лицата закупили ваучерите съгласно раздел VI /Връщане на платената цена/ от настоящите Общи условия.

 

IV. ПОРЪЧКА И ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕР.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.5./1/ Чрез извършването на поръчка на електронен ваучер  през интернет страницата www.aquaparadise-bg.com клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на ваучер по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката може да бъде отказвана, или променяна само съгласно раздел V /отказ от закупени ваучери/ от настоящите Общи условия. 

/2/ Всеки е-ваучер притежава свои индивидуален QR код, пореден номер, защита срещу фалшификация, вид на услугата, цена, срок, или определена конкретна дата за посещение, както и други полезни данни и/или информация. 

/3/ Клиента получава своя е-ваучер на своя имейл във формата на pdf файл. 

/4/ За покупка на е-ваучер през интернет страницата www.aquaparadise-bg.com е необходимо клиентите да изпълнят следните 6 стъпки: 

1. Стъпка 1 – избор на ваучер съгласно предоставената от Доставчика информация за видовете ваучери и услуги.

2. Стъпка 2 – съгласие с настоящите Общи условия. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят се осъществи достъп на горепосочената интернет страница и изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. 

3. Стъпка 3 – посочване и попълване на електронен адрес на клиента за получаване на информация и доставка на е-ваучера. Чрез посочване на своя електронен адрес потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава. 

4. Стъпка 4 – потвърждаване на посочения електронен адрес от страна на потребителя и получаване на код за достъп. Потребителя получава на посочения от него електронен адрес автоматично съобщение от www.aquaparadise-bg.com, което съдържа конкретен знаков код, който следва отново да се въведе на www.aquaparadise-bg.com. С въвеждането на този код потребителя потвърждава посочения от него електронен адрес и получава право за извършване на плащане.  

5. Стъпка 5 – начин на плащане – плащането на е-ваучер се извършва чрез дебитна, или кредитна банкова карта при условията за плащане посочени в обслужващата Собственика търговска банка – „Експресбанк” АД - http://www.sgeb.bg/bg/byrzi-vryzki/obshti-uslovija.html

6. Стъпка 6 – преглед на заявката, потвърждение и получаване на билет. Потвърждаването и получаването на заявените билети се извърша до 24 /двадесет и четири/ часа, считано от датата на осъществено плащане. Системата на Собственика изпраща автоматично потвърждение за извършеното плащане и самия е-ваучер. Е-ваучерът е конкретна информация, съдържаща данните посочени в чл.5, ал.2 който клиента получава на своя имейл адрес във формата на pdf файл и който може да се разпечата на всяко принтиращо устройство. QR кода който е поставен на всеки е-ваучер, съдържа цялата информация за съответната поръчка. За осигуряване на достъп до атракционния комплекс клиентът е длъжен да представи пред съответно упълномощения за това служител своя е-ваучер на хартиен, или електронен носител. В противен случай достъпът и ползването на атракциите в атракционния комплекс ще бъде отказан.

/5/ Подробно описание на всяка една стъпка клиентите могат да открият на интернет страницата на Доставчика www.aquaparadise-bg.com, раздел ЦЕНИ.

 

Чл.6./1/ Всеки посетител е длъжен да пази своя е-ваучер до влизане в атракционен комплекс „АКВА ПАРАДАЙЗ”. 

/2/ С покупка на този ваучер посетителят се задължава да спазва всички правила и предписания установени от Собственика при достъпа в комплекса и ползването на атракциите.

Чл.7. Малолетни (лица до 14-годишна възраст) и непълнолетни (лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст) посетители на атракционен комплекс „АКВА ПАРАДАЙЗ съгласно чл.8, ал.3, ал.4, и ал.7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на „Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития”, трябва задължително да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители, или други пълнолетни лица, които да полагат съответните грижи за детето.

 

V. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ ВАУЧЕРИ

Чл.8./1/ Потребителят има право да се откаже от закупения е-ваучер в срок от 48 (четирдесет и осем) часа, считано от датата на получаване на е-ваучера на електронна поща. Съгласно чл.10 от Закона за електронния документ и електронния подпис за дата на получаване на е-ваучер, страните ще считат датата на която електронно изявление изпратено от Собственика, което визуализира е-ваучер е постъпило в посочената от потребителя електронна система. Ако потребителят не е посочил конкретна информационна система, изявлението е получено с постъпването му в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът няма информационна система - с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.

/2/ Потребителят уведомява Собственика за желанието си за отказ от закупени е-ваучери, чрез отправяне на изрично писмено или устно уведомление. Към уведомлението следва да се приложи е-ваучер, или неговия QR код, както и да се посочат пълните имена на неговия държател и данни за банковата сметка на последния по която следва да се възстанови цената за неговото закупуване.

/3/ Собственика възстановява цената в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на която е получил уведомлението по чл.8, ал.2.

/4/ Потребителят отправя уведомлението си до Собственика за отказ по следните начини:

  1. Чрез съобщение до електронен адрес  sales@aquaparadise-bg.com 
  2. На телефон + 359 88 680 8039.

/5/ Собственикът възстановява на потребителя само и единствено цената посочена на лицевата страна на е-ваучер.

Чл.9. Разпоредбата на чл.8 от Общите правила не се прилага за закупени ваучери до 7 (седем) дни, преди крайния срок за използване на същите посочен на тяхната лицева страна. 

 

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНА ЦЕНА

Чл.10./1/ В случай на невъзможност за предоставяне на достъп до атракционен комплекс „АКВА ПАРАДАЙЗ” по причина за която Доставчика отговаря, същия носи отговорност за връщането на сумите, платени за е-ваучерите и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради тази невъзможност.

/2/ В тези случаи Собственика възстановява на клиентите сумата отпечатана на лицевата страна на ваучера, като възстановяването става алтернативно по един от следните начини:

1.Лично на държателя на билетите, който връща същите на адрес – област Бургас, община Несебър, град Несебър, Аквапарк „Аква Парадайз“.

2. Дистанционно – чрез изпращане на е-ваучера по куриер до адреса на управление на Собственика /посочен в чл.2, ал.2 от Общите условия/, в който случай клиентът трябва да предостави на Собственика писмено изявление с номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билета.

/2/ При отказ на Собственика да възстанови цената на билетите, клиентите имат право да защитят своите интереси според действащото българско законодателство.

Чл.11. Вместо възстановяване на платена сума, Собственика има право да предложи на клиентите си едно заместващо посещение при същите условия посочени в закупения е-ваучер. Информация за заместващото посещение Собственика се задължава по посочи на своята интернет страница с адрес с www.aquaparadise-bg.com.

Чл.12.Клиентът има право на един избор между възможностите посочени в чл.10 и чл.11 от Общите условия.

Чл.13. Разпоредбите на чл.10 и чл.11 не се прилагат, като Собственика не носи никаква отговорност в случаите на непреодолима сила и форсмажор.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.14./1/ Собственикът с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно, или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

/2/ С приемането на настоящите Общи условия потребителите и клиентите изразяват своето съгласие Собственикът да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети. 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15./1/ Собственикът не носи отговорност за валидността и автентичността на е-ваучери закупени на място, различно от интернет страницата посочена в настоящите Обши условия.

 /2/ При установен опит за измама е-ваучерът се счита за невалиден.

/3/ Е-ваучерът е невалиден и ако част от него е загубена, променяна, или унищожена.

/4/ Онлайн такса /booking fee/ за услугата закупуване, или резервация на е-ваучер, към момента не се заплаща допълнително.

/5/ Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в интернет страницата www.aquaparadise-bg.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без писменото разрешение на Собственика.

/6/ Във връзка с ползването на предоставените на интернет страницата www.aquaparadise-bg.com услуги, потребителят е длъжен: да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България, да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно чрез посочените за контакти e-mail, Собственика.

/7/ Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на ваучери по електронен път, който се сключва между Собственика и клиента чрез поръчката на ваучери чрез интернет страницата www.aquaparadise-bg.com.

/8/ Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, едностранно от Собственика като измененията влизат в сила от публикуването им в интернет страницата www.aquaparadise-bg.com, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения електронен сайт.

Чл.16. Комисията за защита на потребителите упражнява цялостен контрол при спазването на Закона за електронна търговия. За контакт с нея https://www.kzp.bg .